Sunday, May 31, 2009

ULUL ALBAB: Undang-undang Islam dinamik, universal

Abdurrahman Haqqi

BAGI sesetengah pihak undang-undang Islam tidak sama dengan hukum syarak dan bagi pihak lain, kedua-duanya tidak berbeza. Perbezaan ini pada dasarnya dari sudut linguistik walaupun dari sudut pokoknya (esensi) mungkin tidak ada perbezaan. Undang-undang Islam dalam bahasa Arab ialah al-Qanun al-Islami dan dalam bahasa Inggeris Islamic Law, sedangkan hukum syarak dalam bahasa Arab adalah al-hukm al-syar'iy dan dalam bahasa Inggeris Shar'iy Rule. Perbezaan kata inilah yang menyebabkan perbezaan persepsi dalam mentafsir kata 'undang-undang Islam' dan 'hukum syarak'. Padahal dari segi maknanya, kedua-duanya mengarah kepada pengertian aturan yang ditetapkan Allah SWT yang wajib dipatuhi manusia sama ada untuk dilaksanakan atau dijauhi atau diberikan kelonggaran antara kedua-duanya.

Jika minggu sebelumnya penulis berada di Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu (UAE) untuk membentang kerja dalam persidangan Electronic Transactions: E-Government - E-Commerce anjuran Fakulti Undang-Undang Universiti UAE, minggu lalu penulis berada di Hong Kong untuk membentang kertas kerja dalam persidangan tahunan Institut Undang-Undang Asia (Asli) Keenam anjuran Fakulti Undang-Undang Universiti Hong Kong. Persidangan ketujuh Insya-Allah akan dianjurkan Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) tahun depan.

Tema persidangan tahun ini ialah Dynamic of Change in Asia dan sebanyak 120 kertas kerja dalam pelbagai tajuk undang-undang termasuk undang-undang Islam dibentangkan secara selari dalam enam kelompok.

Jika dalam persidangan Abu Dhabi penulis membincangkan tajuk hukum syarak dalam transaksi elektronik dalam persidangan Hong Kong, penulis membincangkan tajuk berkenaan dengan tahkim atau arbitration (timbang tara) Islam sebagai asas penyelesaian perselisihan institusi kewangan Islam.

Undang-undang Islam adalah undang-undang yang dinamik dengan pengertian selalu bergerak mengikut perkembangan zaman dan putaran roda kehidupan manusia. Sifat ini akan menjana kestabilan masyarakat.

Umat Islam akan berasa selesa dan reda jika mereka melaksanakan undang-undang berkenaan kerana ia berasaskan kepada kehendak Allah SWT sebagai pencipta mereka yang maha mengetahui apa yang diperlukan makhluk-Nya.

Manusia mempunyai pegangan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, dan terikat dengan aturan yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupannya, sehingga manusia tidak boleh sesuka hati dan bersikap dengan kemahuannya sendiri tanpa ada aturan yang mengikat. Aturan yang dijadikan pedoman itu ialah undang-undang Islam yang bersumber al-Quran dan as-Sunah.

Dalam kedua-dua sumber utama perundangan Islam itu disebutkan bahawa ketetapan yang dibuat-Nya, dan dijadikan sebagai hukum adalah aturan yang berkaitan hubungan antara Allah dengan manusia, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya.

Undang-undang Islam yang dinamik menurut pengkajinya mempunyai beberapa kriteria, termasuk universal, terperinci dan fleksibel. Allahyarham Prof Hasbi Ashshidiqie dalam Etika Hukum Islam menjelaskan antara lain universal adalah kemampuan sifat umum secara menyeluruh, dengan perkataan lain tidak memandang keberpihakan kepada salah satunya atau sebahagian.

Dengan demikian, undang-undang Islam harus mampu memberikan penyelesaian dan alternatif sebagai jalan keluar untuk keluar daripada pelbagai permasalahan kehidupan manusia di dunia.

Agama Islam yang mempunyai sifat universal, mencakup semua objek (manusia) secara menyeluruh, tanpa memandang golongan, keturunan, bangsa, warna, dan wilayah atau daerah, serta tidak dibatasi lautan atau suatu aturan negara.

Dengan kesejagatan agama Islam, membuat undang-undang yang dilahirkannya juga bersifat universal tanpa batasan untuk menghalangi sebahagian daripada sebahagian yang lain. Allah berfirman yang bermaksud: "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai peringatan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Surah al-Nur: 23).

Secara kontekstual Undang-undang Islam sangat diharapkan mampu menerobos jantung individualisme subjek pengamal undang-undang. Dalam Islam ada semacam pengklasifikasian hukum yang mana tidak semua orang wajib untuk melaksanakannya mahupun meninggalkannya.

Seorang wanita yang mengalami haid tidak wajib melaksanakan solat dan puasa adalah contohnya. Hal ini menunjukkan hukum Islam mempunyai aturan tertentu yang membatasi semua pengamal undang-undang dan tingkah laku mereka.

Undang-undang Islam ada yang dikeluarkan daripada dalil tekstual dan juga ijtihadi. Yang pertama disebut adalah suatu hukum yang diambil daripada dalilnya langsung tanpa ada pemaknaan yang lebih luas, manakala yang terakhir disebut adalah hukum yang diambil daripada dalil serta memerlukan pemikiran dalam mengeluarkan hukum itu.

Lazimnya, hukum yang bersifat tekstual sifatnya tunggal yakni tidak memiliki pelbagai tafsiran, manakala yang bersifat ijtihadi mempunyai kepelbagaian tafsiran. Mengenai terperincinya undang-undang Islam, Allah berfirman yang bermaksud: “Dan al-Quran itu telah Kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan menurunkannya bahagian demi bahagian. (Surah al-Isra: 106 )

Ketiganya, undang-undang Islam yang dinamik mempunyai sifat fleksibel. Ia tidak lahir dalam masyarakat yang hampa budaya. Di samping sebagai konsep Ilahi yang mengajarkan mengenai kebenaran, ia juga menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia dengan segala aspeknya. Setiap orang mukmin mengakui bahawa Islam adalah ajaran terakhir yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya.

Hal ini memberikan pengertian, bahawa Islam seperti apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW pada akhir hayatnya adalah agama yang sempurna, memiliki kedinamikan yang sangat luas, fleksibeliti yang boleh menjamin kemampuan untuk menjamin segala macam persoalan dan permasalahan yang timbul akibat perkembangan kemajuan arus perubahan zaman dalam segala bidang, dan menjamin kewajarannya sepanjang masa dalam pelbagai keadaan dan persekitaran sosial yang penuh dengan macam-macam ragam perubahan.

Perubahan zaman mengakibatkan munculnya pelbagai permasalahan dan persoalan secara kompleks serta mencabar untuk diperbincangkan sehingga dipandang perlu untuk pengambilan menyelesaikan pemecahannya agar Undang-undang Islam tidak dipandang sebelah mata; undang-undang Islam tidak disebut-sebut sebagai konsep hukum yang tertinggal daripada keberadaan zaman yang penuh dengan perubahan, dan tetap masih diperhitungkan keberadaannya.

Justeru, undang-undang Islam harus mampu dan sanggup menghadapi, memberi jawapan dan jangkaannya terhadap semua perkembangan dan kemajuan daripada semua kejadian yang baru, bila dan di mana saja, sehingga Undang-undang Islam akan disebut sebagai konsep undang-undang yang bersifat nyata (aktual) dan tidak dikatakan sebagai undang-undang yang ketinggalan zaman, serta undang-undang yang dapat bertahan kewujudannya selari dengan arus perubahan masa, dan sesuai dengan keadaan yang berlaku.

Undang-undang Islam adalah undang-undang khas, lain daripada yang lain. Ini wajar, sebab ia berasal daripada wahyu atau bersandarkan pada penjelasan wahyu, sedangkan undang-undang lain yang berkembang di antara manusia muncul daripada kecerdikan berfikir manusia yang melahirkannya. Wallahu alam.

No comments: